Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων εξέδωσε την κατευθυντήρια οδηγία 1/2013 που αφορά την διαδικασία έκδοσης απόφασης της Αρχής επι των αιτημάτων των φορέων για παροχή σύμφωνης γνώμης για την προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης