Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων απέστειλε στην Ένωση σχέδιο πρότυπης διακήρυξης δημόσιας σύμβασης έργου, το οποίο έθεσε σε προδιαβούλευση μέχρι την 14η Οκτωβρίου 2016.

Πρόκειται για τη διακήρυξη ανοιχτής δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου με βάση τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/2016).

Τα μέλη της ΠΕΔΜΕΔΕ, εφόσον επιθυμούν, μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους προς τη Νομική  Υπηρεσία της Ένωσης  μέχρι και την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου