Έγινε συνάντηση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) με το Προεδρείο της ΠΕΔΜΕΔΕ και άλλους παραγωγικούς φορείς (εργολήπτες, μελετητές και συμβούλους αγοράς), όπου συμφωνήθηκε η συμμετοχή εκπροσώπων μας στις επιτροπές που θα επεξεργαστούν και θα καταρτίσουν τα Προεδρικά Διατάγματα και τους κανονισμούς ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων έργων, όπως είχε ζητήσει η Ένωση και σε προηγούμενη συνάντησή της με τον Πρόεδρο της ΕΑΑΔΗΣΥ.