Πραγματοποιήθηκε την 13.05.2016  στα γραφεία της ΠΕΔΜΕΔΕ  συνάντηση του Προεδρείου και της Νομικής Υπηρεσίας της Ένωσης   με εκπροσώπους του ΟΟΣΑ και του Υπουργείου  Ανάπτυξης.

Ο ΟΟΣΑ ζήτησε τη συνδρομή της Ένωσης με σκοπό  τον εντοπισμό των κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό στον κατασκευαστικό κλάδο, προκειμένου να ολοκληρώσει και υποβάλλει συστάσεις προς τους αρμόδιους φορείς.

Αναπτύχθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος σε σχέση με το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και προτάθηκαν λύσεις σε επιμέρους ζητήματα που θα  προσφέρουν συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού στις εργοληπτικές επιχειρήσεις δημοσίων έργων.

Εντοπίστηκαν οι διατάξεις της νομοθεσίας που δυσκολεύουν τον ανταγωνισμό στην παραγωγή των δημοσίων έργων και η Ένωση  ανέπτυξε τις θέσεις και τις απόψεις της στους συνομιλητές της.

Οι προτάσεις της  κινήθηκαν σε βασικούς άξονες που αναφέρονται κατ΄αρχήν  στην ποιότητα  και ασφάλεια των έργων, στη σωστή κοστολόγηση  και στην ωριμότητα των έργων προς δημοπράτηση.

Προς την κατεύθυνση αυτή θα βοηθήσει η σύνταξη αναλυτικών τιμολογίων και  ο εκσυγχρονισμός  των  προδιαγραφών και των   τιμολογίων, η καθιέρωση ορθού συστήματος αναθεώρησης  τιμών και  η εξασφάλιση όλων των προϋποθέσεων προκειμένου να προκηρύσσονται έργα ώριμα με αξιόπιστους φακέλους και αφού έχει εκδοθεί  σχετική διοικητική πράξη.

Άμεση συνέπεια θα είναι η  σύντμηση χρόνου και κόστους κατασκευής  χωρίς υπερβάσεις και αποκλίσεις και η καλύτερη ποιότητα  των  έργων.

Η συζήτηση επεκτάθηκε στην ύπαρξη αντικειμενικών  κανόνων  ανάθεσης, στα συστήματα ανάλογα με το είδος του δημοπρατούμενου έργου, περιορίζοντας τους διαγωνισμούς που προκηρύσσονται με το σύστημα μελέτη- κατασκευή  και  στη δυνατότητα επίβλεψης των έργων από πιστοποιημένους ιδιώτες, με το δημόσιο να έχει συντονιστικό ρόλο.

Ακολούθησε αναφορά στα προβλήματα που δημιουργούν οι εμπειροτέχνες στην κατασκευή και την ποιότητα των έργων και στον ανταγωνισμό και εντοπίστηκε η   δυσχέρεια ολοκλήρωσης των έργων λόγω των  καθυστερήσεων  πληρωμών εκ μέρους των αναθετουσών αρχών.

Συζητήθηκαν ακόμα  θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των Μητρώων ΜΕΚ – ΜΕΕΠ, των απρόθεσμων υποχρεώσεων του δημοσίου, του μεγάλου αριθμού των αναθετουσών αρχών   και

Κυριότερο όλων των θεμάτων αναδείχθηκε η αύξηση των ποσοστών των εκπτώσεων πέρα από κάθε λογική, γεγονός που χρειάζεται άμεση και δραστική λύση. 

Λόγω της πληθώρας των ζητημάτων, τα μέρη δεσμεύτηκαν να συναντηθούν εκ νέου σύντομα.