Δημοσιεύτηκε στο  ΦΕΚ 906 Β/ 2014 Κοινή Υπουργική Απόφαση  των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας που ρυθμίζει τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του συμψηφισμού επιστροφών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και Φόρου Εισοδήματος με οφειλές  Φορέων Κοινωνικής  Ασφάλισης