Η Ένωση απέστειλε επιστολή προς τον Πρόεδρο της ΕΑΑΔΗΣΥ με την οποία ζητά να εκδοθεί συμπληρωματική Οδηγία  για την απαλοιφή της  απαίτησης των διακηρύξεων για προσκόμιση μηχανοσήμων στους διαγωνισμούς δημοσίων έργων, δεδομένου ότι σύμφωνα με το Ν. 4254/2014, από 1-1-2015 τα μηχανόσημα έχουν καταργηθεί