Το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού εξέδωσε την Εγκύκλιο 11/2015 με θέμα την συμπλήρωση του πίνακα τιμών των άρθρων στα Τιμολόγια Η/Μ Εργασιών – Η/Μ Εγκαταστάσεις Έργων Οδοποιίας – Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών.

Εδώ το σχετικό ΦΕΚ 1088 Β’ / 9.6.2015