Κατά την 1η  συνεδρίαση της 06.08.2015 της Ομάδας Εργασίας Μητρώων Κατασκευαστών – Μελετητών, που έλαβε χώρα στο Υπουργείο Οικονομικών, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, συμμετείχαν και οι εκπρόσωποι της Ένωσης στις Επιτροπές ΜΕΚ και ΜΕΕΠ αντιστοίχως  κ.κ. Μαρίνος Λαζάρου, μέλος της Δ.Ε. της ΠΕΔΜΕΔΕ και Αριστείδης Λυκογιάννης, Ταμίας της Ένωσης.

Κατά τη συνεδρίαση συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στην αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου των Μητρώων Κατασκευαστών-Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και Μελετητών Δημοσίων Έργων