Μετά από παρέμβαση της Ένωσης τροποποιήθηκε η απόφαση συγκρότησης της Ομάδας Εργασίας  του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου των Μητρώων Κατασκευαστών -Εργοληπτικών Επιχειρήσεων  και Μελετητών Δημοσίων Έργων και ορίζεται μέλος της ο κ. Μαρίνος Λαζάρου, ως εκπρόσωπος της ΠΕΔΜΕΔΕ.

Εδώ η απόφαση