Όπως μας ενημέρωσε ο εκπρόσωπός μας στη Δ.Ε του ΤΣΜΕΔΕ, κ. Ξενοφών Καρκαντζός, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και πλήρωσης θέσεων στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα του ΤΣΜΕΔΕ έτους 2016 θα γίνει ηλεκτρονικά από την 25η Μαίου έως την 1η Ιουνίου 2016  για όλες τις κατασκηνωτικές περιόδους

• ∆ικαίωµα συµµετοχής για παιδιά (6-14 ετών και παιδιά ΑµεΑ από 6-16 ετών)

 α) των ασφαλισµένων, των Τοµέων Μηχανικών και Ε.∆.Ε.

 β) των συνταξιούχων, των Τοµέων Μηχανικών και Ε.∆.Ε.

 γ) των άµεσα ασφαλισµένων που έχουν υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης

 δ) των δικαιούχων σύνταξης θανάτου από το ΕΤΑΑ-Τοµείς Μηχανικών και Ε.∆.Ε.

 ε) των υπαλλήλων (µε οργανική θέση στο ΕΤΑΑ-Τοµείς Μηχανικών και Ε.∆.Ε.,

άρθρο 10 Ν.1276/82 όπως ισχύει)

• Παραλαβή κάρτας κατασκηνωτή

 Η κάρτα κατασκηνωτή θα παραλαµβάνεται από τον αιτούντα τόσο από την

Κεντρική Υπηρεσία, όσο και από τα περιφερειακά τµήµατα και γραφεία σε

ηµεροµηνίες που θα ανακοινωθούν από την υπηρεσία µε νεώτερη

ανακοίνωση για όλες τις κατασκηνωτικές περιόδους, προσκοµίζοντας τα κάτωθι:

1. Βιβλιάριο υγείας άµεσα ασφαλισµένου και παιδιού

2. 1 φωτογραφία

3. Εκτυπωµένη αίτηση υπογεγραµµένη από τον άµεσα ασφαλισµένο – αιτούντα

4. Αποδεικτικό κράτησης της θέσης από την κατασκήνωση

5. Σε περίπτωση διαζευγµένων ή εν διαστάσει η κάρτα κατασκηνωτή θα

παραλαµβάνεται µε την προσκόµιση της δικαστικής απόφασης επιµέλειας

6. Για παιδιά ΑµεΑ γνωµάτευση από ΚΕΠΑ

7. Υπεύθυνη ∆ήλωση του αιτούντα στην οποία θα δηλώνει ότι «ο/η δικαιούχος

(ονοµατεπώνυµο κατασκηνωτή) είναι τέκνο µου και δεν πρόκειται να

συµµετάσχει σε πρόγραµµα κατασκηνώσεων άλλου φορέα».

8. Σε περίπτωση παραλαβής της κάρτας κατασκηνωτή από τρίτο πρόσωπο

απαιτείται εξουσιοδότηση από τον αιτούντα

Εξυπακούεται ότι το παιδί θα διαθέτει ασφαλιστική ικανότητα.

Επισηµαίνεται ότι µε το τέλος της προθεσµίας (που θα τηρηθεί αυστηρά) για την

παραλαβή της κάρτας κατασκηνωτή, σε περίπτωση µη προσέλευσης για την

παραλαβή της κάρτας κατασκηνωτή, η θέση θα ακυρώνεται και θα δίδεται στον

επόµενο που βρίσκεται στη λίστα αναµονής.

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν γίνει χρήση της παροχής σχετικά µε το Κατασκηνωτικό

Πρόγραµµα έτους 2016 µετά την έκδοση της κάρτας κατασκηνωτή, παρακαλείται ο

ασφαλισµένος να επιστρέφει την κάρτα κατασκηνωτή στην Υπηρεσία, προκειµένου η

θέση να καλυφθεί από άλλον ενδιαφερόµενο από τη λίστα αναµονής. 

• Η ΑΙΤΗΣΗ ∆ΕΝ ΙΣΧΥΕΙ :

 α. αν η Κατασκήνωση δεν έχει άδεια λειτουργίας για το 2016 

β. αν η Κατασκήνωση δεν έχει υπογράψει τη σχετική σύµβαση µε το ΕΤΑΑ

πριν την έναρξη της κατασκηνωτικής περιόδου