Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 78 ΥΟΔΔ/2016 η απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που αναφέρει τη σύνθεση του Τμήματος Κατασκευών του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων για τη διετία 2016-2017