Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 95ΥΟΔΔ/2014 η απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων για τη συγκρότηση της Επιτροπής Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για τη διετία 2014-2015.

Εκπρόσωποι των Εργοληπτικών Οργανώσεων στην Επιτροπή ΜΕΕΠ  ορίστηκαν τα μέλη της ΔΕ της ΠΕΔΜΕΔΕ  κ.κ.  Αριστείδης Λυκογιάννης ως τακτικό μέλος κσι Μιχαήλ Δακτυλίδης ως αναπληρωματικό