Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 101 ΥΟΔΔ/2014 η απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων,  κ. Μιχαήλ Χρυσοχοΐδη, για τη συγκρότηση της Επιτροπής Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) για τη διετία 2014-2015

Εκπρόσωπος των Εργοληπτικών Οργανώσεων στην Επιτροπή ΜΕΚ είναι ο κ. Μαρίνος Λαζάρου, μέλος της Δ.Ε. της ΠΕΔΜΕΔΕ