Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 179 Υ.Ο.Δ.Δ./2016 η απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τη συγκρότηση της Επιτροπής Μητρώου Κατασκευαστών (ΜΕΚ)