Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2845 Β/2015 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, κ. Αλέξανδρου Χαρίτση με τίτλο “Συγκρότηση Εθνικού Δικτύου των Υπευθύνων Πληροφόρησης και Επικοινωνίας του ΕΣΠΑ 2014-2020”, το οποίο, συνεργαζόμενο με τις αρμόδιες Υπηρεσίες, σκοπό έχει την προώθηση,  το σχεδιασμό και τον καλύτερο συντονισμό για το ΕΣΠΑ 2014-2020