Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης   που περιλαμβάνει διατάξεις που καταργούν την υποχρέωση δημοσίευσης στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ (άρθρ. 2), καταργούν την υποχρέωση επικύρωσης αντιγράφων (άρθρ. 1) απλουστεύουν τη διαδικασία προμηθειών του Δημοσίου (άρθρ. 3) και τέλος καταργούν 23 Φορείς και υπηρεσίες που δεν κρίνονται απαραίτητοι (άρθρ. 6 – επομ.)