Μετά τη δημοσίευση στο ΦΕΚ 664 Β/2015 της απόφασης της ΕΑΑΔΗΣΥ για έκδοση αναθεωρημένων προτύπων διακηρύξεων συμβάσεων δημοσίων έργων τύπου Α και Β η Νομική Υπηρεσία της Ένωσης συνέταξε σημείωμα στο οποίο εντοπίζονται όλες οι αλλαγές που επήλθαν στα νέα τεύχη διακηρύξεων.