Ο Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας εξέδωσε έγγραφο στο οποίο, εκτός των άλλων, αναφέρει  τα εξής:

Επειδή η έκδοση πιστοποιητικού από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων του ΣΕΠΕ από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου  που έχουν εκδοθεί από 13.11.2017 σε βάρος του οικονομικού φορέα και σε χρονικό διάστημα 2 ετών πριν την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς δεν είναι δυνατό, προς το παρόν να υλοποιηθεί, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υλοποιησης λειοτυργικότητας του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, εφαρμόζονται στους διαγωνσιμούς οι διατάξεις του αρθρου 80, παρ. 2 Ν. 4412/2016, που προβλέπουν αντικατάσταση του πιστοποιητικού με ένορκη βεβαίωση