“Όσοι ασφαλισμένοι συμπληρώνουν 40 χρόνια ασφάλισης, με αίτησή τους, μπορούν να καταβάλλουν μειωμένη κατά το 50% ασφαλιστική εισφορά, παραιτούμενοι από την προσαύξηση της σύνταξής τους ως προς τα επόμενα έτη ασφάλισης”

αναφέρει η παρ. 13 του άρθρου 39 Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85 Α/2016) .

Η ως άνω διάταξη είναι ιδιαίτερα σημαντική για τα μέλη της Ένωσής μας