Το Υπουργείο Εργασίας εξέδωσε έγγραφο με το οποίο παρέχει σημαντικές οδηγίες για τη χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας.

Ο Υφυπουργός Εργασίας έκανε δεκτό το αίτημα    της Ένωσης για εξάμηνη ισχύ της ασφαλιστικής ενημερότητας του ΕΦΚΑ (αντί της μηνιαίας)

Στο έγγραφο αυτό, εκτός των άλλων, αναφέρεται ότι:

Στα φυσικά πρόσωπα που αιτούνται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για την ιδιότητά τους ως μη μισθωτοί ασφαλισμένοι, χορηγείται η σχετική βεβαίωση εξάμηνης διάρκειας από τις  αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, εφόσον έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές για όλο το διάστημα που προηγείται της χορήγησης της βεβάιωσης.