Ο φοροτεχνικός σύμβουλος της Ένωσης ενημερώνει τα μέλη  σχετικά με το θέμα των οφειλών προς το δημόσιο και συγκεκριμένα:

Νέες βεβαιωμένες οφειλές, εφόσον δεν τελούν σε καθεστώς αναστολής είσπραξης, μετά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση 100 δόσεων με νόμιμη προθεσμία καταβολής τους μετά τις 15.12.2015, προκειμένου να μην χαθούν, θα πρέπει ο οφειλέτης :

α) να εξοφλήσει ολόκληρη την νέα οφειλή πριν αυτή καταστεί ληξιπρόθεσμη ή

β) να την υπαγάγει σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής πριν αυτή καταστεί ληξιπρόθεσμη (πάγια ρύθμιση με επίσκεψη στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.) ή

γ) να εξοφλήσει ολόκληρη τη νέα οφειλή εντός 15 ημερών από την καταληκτική ημερομηνία λήξης της.

Τα ανωτέρω ισχύουν από 1.7.2016 έως τις 31.12.2017 με την επιφύλαξη του ότι, από 1.1.2017 έως 31.12.2017 η ρύθμιση χάνεται και σε περίπτωση καθυστέρησης εξόφλησης νέων οφειλών, εάν δεν έχει παρέλθει εξάμηνο από την προηγούμενη καθυστέρηση εξόφλησης.

Κάθε νέα οφειλή θα πρέπει να τακτοποιείται εντός 15 ημερών από την στιγμή που θα καταστεί ληξιπρόθεσμη