Σε εγκύκλιο που εξέδωσε ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κ. Ιωάννης Βρούτσης, περιγράφονται αναλυτικά οι κοινωνικοί πόροι – κρατήσεις που καταργούνται από την 1η Ιανουαρίου 2015.

Συγκεκριμένα, εκτός των άλλων, καταργούνται:

-Ο κοινωνικός πόρος 5% στα καθοριζόμενα τέλη δημοσίευσης στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών υπέρ του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Προσωπικού του Εθνικού Τυπογραφείου

-Κράτηση ποσοστού 2%, υπολογιζομένου επί της αξίας των εκτελούμενων έργων στον ΟΛΘ και των πάσης φύσεως υλικών , υπέρ Ταμείου Πρόνοιας Προσωπικού ΟΛΘ

-Κράτηση 2% επί της εκάστοτε τιμής πώλησης τσιμέντου υπέρ ΕΤΕΑ

-Κράτηση 2% επί της αξίας των δι΄εργολαβίας υπό των Δήμων και των Δημοτικών Αγαθοεργών Ιδρυμάτων εκτελουμένων πάσης φύσεως έργων και των δια δημοπρασίας προμηθευομένων υπ΄αυτών παντός είδους υλικών, υπέρ ΕΤΕΑ και ΤΠΔΥ

-Κράτηση 0,8% επί των συνδρομών των Επιμελητηρίων υπέρ ΕΒΕΒΕΚ του ΥΠΔΥ

-Κράτηση 3% ή 1,5% επί των πραγματοποιούμενων πάσης φύσεως δαπανών, προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκτελούμενων έργων και πάσης φύσεως δημοσίων πληρωμών υπέρ ΜΤΠΥ

-Κράτηση 1% επί παντός ανεξαιρέτως λογαριασμού πληρωμής εργολάβου και επί των με οιονδήποτε τρόπο εκτελουμένων έργων από το Δημόσιο τους Δήμους τις Κοινότητες και τα ΝΠΔΔ, υπέρ ΕΤΑΑ/ ΤΣΜΕΔΕ

-Κράτηση 1ο/00επί του προϋπολογισμού οποιουδήποτε τεχνικού έργου ή οικοδομών, με εξαίρεση τα έργα που εκτελούνται από το Δημόσιο και τους Δήμους υπέρ ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ

Κράτηση 1ο/00επί της αξίας των εισαγομένων από την αλλοδαπή μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση έργων οδοποιίας, οικοδομικών, υδραυλικών και λιμενικών υπέρ ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ

-Τα μηχανόσημα υπέρ ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ

Επιπλέον, των ανωτέρω, ολόκληρος ο πίνακας που περιλαμβάνεται στο σώμα της εγκυκλίου παρουσιάζει ενδιαφέρον για  τα μέλη μας