Το Δ΄ Τμήμα  του  Συμβουλίου  της  Επικρατείας  με την υπ΄αριθμ. 1086/2015 απόφασή του μεταξύ των  άλλων έκρινε ότι :

Επειδή το άρθρο της διακήρυξης του επίμαχου διαγωνισμού,  που προβλέπει την υποχρέωση των διαγωνιζομένων να αναθέσουν, εφόσον αναδειχθούν ανάδοχοι,  τμήμα του έργου σε εργοληπτική   επιχείρηση με σύμβαση υπεργολαβίας, δεν αποκλείει  ρητά από την εν λόγω υπεργολαβία τις συνδεδεμένες  εταιρείες, ως ανήκουσες στον ίδιο όμιλο εταιρειών ,  με τη διαγωνιζόμενη.

Επειδή τέτοιος περιορισμός δεν προβλέπεται ούτε από τη νομοθεσία των  δημοσίων έργων.

Είναι επιτρεπτή η σύναψη σύμβασης  υπεργολαβίας μεταξύ  της διαγωνιζόμενης επιχείρησης και των συνδεδεμένων εταιρειών,  που  ανήκουν στον ίδιο όμιλο με αυτήν.