Στην υπ’ αριθ. 10/2013 απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου αναφέρεται, εκτός των άλλων, ότι στις συμβάσεις για την κατασκευή δημοσίων έργων που συνήφθησαν από την 8η Αυγούστου 2002 και μετά (ημερομηνία κατά την οποία έπρεπε να έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία 2000/35/ΕΚ) εφαρμόζεται το Π.Δ. 166/2003 ως προς το διακαίωμα του δανειστή στους τόκους υπερημερίας και ιδίως ως προ το ύψος του σχετικού επιτοκίου.