Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος  της Ένωσης, κ. Ιωάννης Σαρματζής,  ενημερώνει  τα μέλη μας ότι οι  εργοληπτικές επιχειρήσεις, με ΚΑΔ 41, 42 και 43  δεν υποχρεούνται στην απόκτηση POS.

Στην απόφαση  των Υπουργών  Οικονομίας και Ανάπτυξης-Οικονομικών,  που δημοσιεύτηκε   στο ΦΕΚ 1445 Β/2017 με θέμα «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα», δεν αναφέρονται  οι  Κωδικοί  Αριθμοί  Δραστηριότητας  (ΚΑΔ) των εργοληπτών δημοσίων έργων ως υπόχρεοι   να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα κατά την ολοκλήρωση των πράξεων πληρωμής.

Έτσι, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση μόνο οι ΚΑΔ 71.11 –Δραστηριότητες Αρχιτεκτόνων και 71.12 –Δραστηριότητες μηχανικών  και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών υποχρεούνται,  στη χρήση POS.