Η Ένωση διαπίστωσε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρείται το φαινόμενο να απορρίπτονται στους διαγωνισμούς  προσφορές  εργοληπτικών επιχειρήσεων, που έχουν τη μορφή  εταιρείας,  λόγω του ότι το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ή το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) φέρουν  μόνο την υπογραφή του έχοντος εξουσία εκπροσώπησης της εταιρείας και όχι τις υπογραφές όλων των μελών της  Διοίκησης.

Λόγω των ανωτέρω η Ένωση απευθύνθηκε γραπτώς  και προφορικώς  στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) ζητώντας διευκρινίσεις επί του θέματος.

Παρότι η ΕΑΑΔΗΣΥ   δεσμεύτηκε να επιλύσει άμεσα το θέμα με την έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου, μέχρι σήμερα δεν έχουν δοθεί διευκρινίσεις , με αποτέλεσμα οι Υπηρεσίες, ανάλογα με την κρίση τους, να ακυρώνουν πολλές εργοληπτικές επιχειρήσεις στους διαγωνισμούς

Κατόπιν αυτών και μέχρις οριστικής επιλύσεως του θέματος από  την ΕΑΑΔΗΣΥ,

Η  Ένωση προτείνει στα μέλη της, προς αποφυγή παρόμοιων φαινομένων στους διαγωνισμούς, να υπογράφουν όλα τα μέλη της Διοίκησης των Εταιρειών το τεύχος  του ΤΕΥΔ ή του ΕΕΕΣ.