Η Ένωση, μετά την εφαρμογή του Ν. 4412/2016, έχοντας διαπιστώσει ότι στους διαγωνισμούς δημοσίων έργων απορρίπτονται προσφορές εργοληπτών ή κηρύσσονται έκπτωτοι οι προσωρινοί ανάδοχοι  εφιστά την προσοχή των μελών της  στα κάτωθι σημεία του Νόμου:

Α. Η Αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητά από τους προσφέροντες σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά  τη διάρκεια της  διαγωνιστικής διαδικασίας και μέχρι την υπογραφή της σύμβασης να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού και η πλήρωση των κριτηρίων επιλογής. ( άρθρο 23.2  πρώτη παράγραφος της πρότυπης διακήρυξης)

Β. Στην περίπτωση που ο προσφέρων σε διαγωνισμό στηρίζεται σε ικανότητες τρίτων φορέων, οι φορείς αυτοί (τρίτοι) υποχρεούνται  να διαθέτουν  τα  δικαιολογητικά  με τα οποία αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού και η πλήρωση των κριτηρίων επιλογής  κατά περίπτωση.  ( άρθρο 23.2  δεύτερη παράγραφος της πρότυπης διακήρυξης)