Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 93Α/2014 ο υπ΄αριθμ. 4257/2014  Νόμος με τίτλο «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»,  με τον οποίο, εκτός των άλλων,  γίνονται παρεμβάσεις σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας ΟΤΑ, σε θέματα διοικητικής λειτουργίας των αποκεντρωμένων διοικήσεων της χώρας και  εκσυγχρονίζεται το θεσμικό πλαίσιο που αφορά τη συγκρότηση επιτροπών παραλαβής δημοτικών έργων.

Παρότι ολόκληρος ο Νόμος παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τα κυριότερα άρθρα που αφορούν τα μέλη μας εντοπίζονται ως εξής:

Αρ.17

 Στην ειδική διοικητική προσφυγή υπάγονται και οι αποφάσεις των μονομελών οργάνων των δήμων, των ιδρυμάτων, των συνδέσμων και των ΝΠΔΔ αυτών καθώς και των περιφερειών και των ιδρυμάτων τους

Αρ. 20

 Συστήνεται στην έδρα κάθε αποκεντρωμένης διοίκησης Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ, που εντάσσεται στην οργανωτική δομή της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης υπαγόμενη απευθείας στο Γενικό Γραμματέα.  Σε κάθε αυτοτελή υπηρεσία εποπτείας ΟΤΑ συστήνεται θέση Ελεγκτή Νομιμότητας και προσδιορίζεται  λεπτομερώς στο συγκεκριμένο άρθρο  η διάρθρωση της Υπηρεσίας αυτής

Αρ. 39

 Η οικονομική επιτροπή του δήμου μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού

Αρ. 47

  Και στα έργα των περιφερειών (εκτός των δήμων που ήδη ίσχυε), όταν γίνεται ρητή μνεία στα τεύχη δημοπράτησης,  μπορεί να διαχωρίζονται οι τιμές και να προστίθεται ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους εργολάβου, ποσοστού 18%, ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησης. Για έργα των οποίων η διακήρυξη δημοσιεύτηκε πριν την ισχύ του νόμου, το ποσοστό για τα γενικά έξοδα και το όφελος και οι κρατήσεις υπέρ τρίτων που βαρύνουν τον ανάδοχο, είναι αυτά τα οποία έχουν οριστεί στη διακήρυξη της δημοπρασίας. Για τις συμβάσεις που προαναφέρονται οι κρατήσεις υπέρ τρίτων που δεν προβλέφθηκαν στη διακήρυξη της δημοπρασίας βαρύνουν τον κύριο του έργου και αποδίδονται από αυτόν.

Αρ. 60

Παρέχεται πλέον στις Περιφέρειες η δυνατότητα να αναθέτουν και προμήθειες, απευθείας ή με συνοπτικές διαδικασίες, επιπλέον των συμβάσεων έργων , υπηρεσιών και μελετών, όπως ο Ν. 4071/2012 ορίζει.

Αρ. 61

Τροποποιείται όλο το άρθρο του ΠΔ 171/87  που έχει σχέση με την επιτροπή παραλαβής έργων των Δήμων και πλέον:

Οι επιτροπές παραλαβής των έργων ορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο, αφού προηγουμένως η Διευθύνουσα Υπηρεσία ανακοινώσει την περαίωση του έργου και τη σύνταξη της τελικής επιμέτρησης στην Π.Α. και ζητήσει την παραλαβή του. Οι επιτροπές παραλαβής αποτελούνται από ένα δημοτικό σύμβουλο και υπαλλήλους, των οποίων η ιδιότητα και ο αριθμός  διαφοροποιείται αναλόγως του προϋπολογισμού του έργου, όπως λεπτομερώς αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο. Ο Προϊστάμενος της ΔΥ και ο επιβλέπων του έργου δεν δύνανται να είναι μέλη της Επιτροπής παραλαβής.

Αρ. 68

Επιτρέπεται η κατάτμηση δημοτικών έργων και η σύνταξη της μελέτης με αναγραφή στον προϋπολογισμό του Δήμου κατατμημένων πιστώσεων για την εκτέλεσή τους, ανά δημοτική κοινότητα ή τοπική κοινότητα ή σε οργανωμένους οικισμούς με λιγότερους από 200 κατοίκους των νησιωτικών δήμων με πληθυσμό μέχρι 2000 κατοίκους