Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 125 Α/2016 ο Ν. 4403/2016 με τον οποίο  επέρχονται σημαντικές μεταβολές  στους  Ν. 2190/1920,  3190/1955, και   4072/2012 σε ό, τι αφορά στο  χρόνο σύγκλησης Γενικών Συνελεύσεων των εταιρειών,  στις ετήσιες εκθέσεις διαχείρισης ,  στη  δημοσιότητα των οικονομικών καταστάσεων  καθώς και πολλές άλλες  μεταβολές  σε πληθώρα άλλων νόμων .
Επισημαίνεται  ότι με τη  διάταξη της παρ.  4 του άρ.  8, προβλέπεται η παράταση σχετικά με το χρόνο σύγκλισης των Γ.Σ.

“α. Ειδικά για εταιρείες των οποίων η χρήση έληξε στις 31.12.2015, ο χρόνος που προβλέπεται στο άρθρο 25 του Κ.Ν. 2190/1920, στο άρθρο 10, παρ. 3 του Ν. 3190/1955 και στο άρθρο 69 παρ. 2 του Ν. 4072/2012, μέσα στον οποίο συνέρχεται ή συγκαλείται άπαξ του έτους η ετήσια Γενική Συνέλευση για τις Ανώνυμες Εταιρείες, τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες αντίστοιχα, λήγει εντός διμήνου από την ημερομηνία λήξης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των ανωτέρω εταιρειών.

β. Προθεσμίες που συνδέονται με την υποβολή και τη δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ., στην ιστοσελίδα ή σε οικονομική εφημερίδα των προσκλήσεων, των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και λοιπών πράξεων των ανωτέρω εταιρειών που υπόκεινται σε δημοσιότητα από λοιπές διατάξεις των προαναφερθέντων νόμων ισχύουν ανάλογα.”