Η Νομική Υπηρεσία της  Ένωσης,  αφού επεξεργάστηκε τα στοιχεία που  της χορήγησε ο εκπρόσωπός της στη Διοικούσα Επιτροπή του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ και Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας της ΠΕΔΜΕΔΕ, κ. Ξενοφών Καρκαντζός, συνέταξε ένα σημείωμα για τις συνέπειες του προωθούμενου ασφαλιστικού νομοσχεδίου.

Το βασικό συμπέρασμα  είναι ότι  στους μεγάλους χαμένους  του προωθούμενου νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου,  ανήκουν και τα μέλη της Ένωσης, εργολήπτες δημοσίων έργων, ασφαλισμένοι μέχρι σήμερα στον Τομέα Μηχανικών και ΕΔΕ του ΕΤΑΑ, πρώην ΤΣΜΕΔΕ, αφού το νομοσχέδιο αυτό, εκτός των  άλλων, προβλέπει:

 • Τη δημιουργία Ενιαίου  Φορέα  Κύριας Κοινωνικής Ασφάλισης  (Ε.Φ.Κ.Α), που  αποτελεί το  μοναδικό φορέα  κύριας κοινωνικής ασφάλισης, στον οποίο  από 1-1 2016 εντάσσονται  όλοι οι υφιστάμενοι φορείς κύριας  κοινωνικής ασφάλισης, και το ΕΤΑΑ. Στον ΕΦΚΑ εντάσσεται επίσης ο  κλάδος πρόνοιας και ο κλάδος υγείας του ΕΤΑΑ.
 • Καταργεί  το πλέον υγιές Ταμείο, το  ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ
 • Από 1-1-2016 η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των ελευθέρων επαγγελματιών και των ανεξάρτητα απασχολούμενων ορίζεται σε ποσοστό 6,95% επί του ασφαλιστέου εισοδήματος και βαρύνει εξ ολοκλήρου τους ασφαλισμένους επαγγελματίες
 • Αναπροσαρμόζει  όλες τις επικουρικές συντάξεις  που θα υπολογίζονται με Υπουργική Απόφαση  που θα εκδοθεί την 30-04-2016
 • Από 1-1-2016 αυξάνονται για όλους οι εισφορές για επικουρική ασφάλιση, καταργώντας τον διαχωρισμό παλαιός και νέος ασφαλισμένος (πριν και μετά το 1993 αντίστοιχα)
 • Θεσπίζει  Κοινό Μητρώο Εισφορών και Φόρου Εισοδήματος, των υπόχρεων καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και φόρου εισοδήματος, στο οποίο ενσωματώνονται και εναρμονίζονται οι διαδικασίες εγγραφής, δήλωσης πληρωμής και βεβαίωσης καταβολής του φόρου εισοδήματος και των ασφαλιστικών εισφορών.
 • Καθιερώνει  Εθνική Σύνταξη   που ανέρχεται σε 384 Ευρώ και  ανταποδοτική σύνταξη
 • Από 1-1-2017 οι ελεύθεροι επαγγελματίες καταβάλλουν ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής τους στην κοινωνική ασφάλιση, μηνιαία ασφαλιστική εισφορά (για κλάδο σύνταξης) ύψους 20% των μηνιαίων αποδοχών τους

Έτσι, σύμφωνα  με τα στοιχεία που προσκόμισε ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας της ΠΕΔΜΕΔΕ και εκπρόσωπός μας στη Δ.Ε. του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ κ. Καρκαντζός και τη σχετική επεξεργασία παραθέτουμε ορισμένα παραδείγματα  συγκριτικά των εισφορών που καταβάλλονται σήμερα με αυτές που προωθεί το νομοσχέδιο της κυβέρνησης.

Ενδεικτικά λοιπόν οι εισφορές   διαμορφώνονται ως εξής:

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1ο

Ελεύθερος επαγγελματίας ασφαλισμένος από 0-3 έτη:

Σήμερα  καταβάλλει μηνιαίες εισφορές ύψους 172,59 ευρώ και με το νέο νόμο θα κληθεί να καταβάλλει 235,24 ευρώ.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2ο

Ελεύθερος επαγγελματίας , παλιός ασφαλισμένος, με εισόδημα 15.000 ευρώ

Σήμερα  καταβάλλει μηνιαίες εισφορές ύψους 385,10 ευρώ και με το νέο νόμο θα κληθεί να καταβάλλει 490,62 ευρώ.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3ο

Ελεύθερος επαγγελματίας , παλιός ασφαλισμένος, με εισόδημα 24.000 ευρώ

Σήμερα  καταβάλλει μηνιαίες εισφορές ύψους 385,10 ευρώ και με το νέο νόμο θα κληθεί να καταβάλλει 779,00 ευρώ.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4ο

Ελεύθερος επαγγελματίας , νέος ασφαλισμένος, με άνω των 6 και κάτω των 10 ετών ασφάλισης,  με εισόδημα 15.000 ευρώ

Σήμερα  καταβάλλει μηνιαίες εισφορές ύψους 378,45  ευρώ και με το νέο νόμο θα κληθεί να καταβάλλει 490,62 ευρώ.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 5ο

Ελεύθερος επαγγελματίας , νέος ασφαλισμένος, με άνω των 6 και κάτω των 10 ετών ασφάλισης,  με εισόδημα 24.000 ευρώ

Σήμερα  καταβάλλει μηνιαίες εισφορές ύψους 378,45  ευρώ και με το νέο νόμο θα κληθεί να καταβάλλει 779,00 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι  τα παραδείγματα αυτά αφορούν σε ελεύθερους επαγγελματίες, ατομικούς εργολήπτες.

Επίσης δεν  διατυπώνεται στο σχέδιο νόμου  με σαφήνεια πώς θα υπολογίζονται οι εισφορές των μετόχων μικρών ή μεγάλων εργοληπτικών εταιρειών  που μετέχουν ποσοστιαία στα κέρδη και τις ζημίες αυτών.

Επιπλέον σημειώνονται και τα εξής :

 • Παρά την υπερβολική αύξηση των  ασφαλιστικών εισφορών, οι συντάξεις θα μειωθούν δραματικά
 • Οι ασφαλισμένοι που θα θελήσουν να εξαγοράσουν πλασματικά έτη ασφάλισης θα κληθούν να  καταβάλλουν υπέρογκα ποσά σε σχέση με τα σημερινά.
 • Στον ΕΦΚΑ θα συσταθεί Διεύθυνση Εγγυοδοσίας και Πιστοδοσίας, σύμφωνα με το νομοσχέδιο της κυβέρνησης.

Στην πράξη όμως αυτό δεν θα λειτουργήσει, αφού για τη λήψη εγγυητικών επιστολών θα πρέπει  να λαμβάνονται οι αποφάσεις από το 20μελές Διοικητικό Συμβούλιο,  τη στιγμή που δεν προβλέπεται κάτι ειδικότερο. Ακόμα δεν προβλέπεται η χορήγηση εγγυητικών επιστολών στις εργοληπτικές εταιρείες, οι οποίες μέχρι  σήμερα εξυπηρετούνται από το ΤΣΜΕΔΕ. Προβλέπεται μόνο για τις ατομικές εργοληπτικές επιχειρήσεις.

Η έντονα αμφισβητούμενη Εγγυοδοσία –Πιστοδοσία του νέου Φορέα θα οδηγήσει σε πλήρη αφανισμό τις χιλιάδες μικρές και μεσαίες εργοληπτικές επιχειρήσεις, που εν τέλει δεν θα μπορούν να εφοδιάζονται εγγυητικές επιστολές, απολύτως απαραίτητες τια την άσκηση του επαγγέλματός τους.