Αρκεί βεβαίωση μηχανικού για την κοπή δέντρων σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά και Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου.

Απλοποιούνται οι διαδικασίες για την έκδοση έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας σε κτίρια. Ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος κ. Σταύρος Καλαφάτης υπέγραψε την  υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγησή της.  Μάλιστα, ορίζεται ρητώς ότι οι Υπηρεσίες Δόμησης θα πρέπει να εκδίδουν τη σχετική έγκριση εντός δύο ημερών.  

Ειδικότερα, επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών μικρής κλίμακας σε νόμιμα κτίρια ή σε αυθαίρετα που έχουν νομιμοποιηθεί, χωρίς έκδοση άδειας δόμησης, εφόσον
τα οικόπεδα, τα γήπεδα ή τα κτίσματα στα όποια εκτελούνται δεν βρίσκονται σε δάσος, σε ρέμα, στον αιγιαλό ή στην παραλία, σε καθορισμένο αρχαιολογικό χώρο όπου απαγορεύεται η δόμηση, σε περιοχή απολύτου προστασίας και σε εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο πόλης ή οικισμού.
 
Επίσης, μεταξύ άλλων, δεν επιτρέπονται εργασίες μικρής κλίμακας χωρίς άδεια δόμησης σε κτίρια που είναι στατικά επικίνδυνα, πριν αρθεί η επικινδυνότητα.
 
Οι εργασίες εκτελούνται μετά την έκδοση της σχετικής Έγκριση Εργασιών από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, στην οποία υποβάλλονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
 
Ο αρμόδιος εξουσιοδοτημένος υπάλληλος της υπηρεσίας, αφού ελέγξει την αίτηση και τα δικαιολογητικά θα χορηγεί την έγκριση εντός διημέρου. Ο έλεγχος δεν θα αφορά στα στοιχεία αρτιότητας των οικοπέδων, ή νομιμότητας των κτιρίων, τα οποία υποχρεωτικά θα δηλώνονται στην αίτηση, με ευθύνη του ιδιοκτήτη και του μηχανικού.
 
Η διάρκεια ισχύος της Έγκρισης Εργασιών Μικρής Κλίμακας είναι 12 μήνες και θα μπορεί να παραταθεί για άλλους έξι.  
 
Με βεβαίωση μηχανικού η κοπή δέντρων
 
Για την κοπή δένδρων μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή σε Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου, δεν απαιτούνται έγγραφα του οικείου Δασαρχείου ή της δασικής υπηρεσίας. Απλώς, κατατίθεται βεβαίωση του μηχανικού ότι αυτά δεν προστατεύονται από τις διατάξεις για την προστασία των δασών και των δασικών γενικά εκτάσεων, από διατάξεις της αρχαιολογικής νομοθεσίας, της νομοθεσίας για τις προστατευόμενες περιοχές ή άλλης συναφούς νομοθεσίας.  Αυτή θα συνοδεύεται επίσης από τεχνική έκθεση του μηχανικού στην οποία θα περιγράφεται ο λόγος για τον οποίο επιβάλλεται η κοπή.
 
Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας απαιτείται για τις ακόλουθες εργασίες σε κτίρια που υφίστανται νόμιμα:
1. Δοκιμαστικές τομές του εδάφους και εκσκαφή μετά από έγγραφο της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας.
2. Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κατοικιών για αυτοστέγαση μειονεκτικών και ειδικών ομάδων πληθυσμού.
3. Αντλητικές εγκαταστάσεις και κτίσματα με τις απολύτως απαραίτητες διαστάσεις για τη στέγασή τους, εκτός εάν επιβάλλεται η κατασκευή υποστυλωμάτων. Απαιτείται έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης Γεωργίας.
4.Γεωτρήσεις νερού σε ιδιόκτητα οικόπεδα εντός σχεδίου ή εντός οικισμού ή σε γήπεδα εκτός σχεδίου, μετά από έγκριση του δήμου της περιοχής και της αρμόδιας Διεύθυνσης της περιφέρειας.
5. Οι εργασίες που απαιτούνται για γεωτεχνικές έρευνες, χωρίς εργασίες αντιστήριξης.
6. Εγκατάσταση προσωρινών κατασκευών που συνοδεύεται με πιστοποιητικό στατικής επάρκειας.
7. Η κατασκευή ανελκυστήρα που απαιτείται για τη μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων, σε υφιστάμενα κτίρια ή σε κτίρια που διαθέτουν ανελκυστήρα με εσωτερικές διαστάσεις θαλάμου εκτός προδιαγραφών ΕΛΟΤ – ΕΝ 81-70, ή σε κτίρια όπου πρέπει να γίνει επέκταση των στάσεων του ανελκυστήρα προκειμένου να εξυπηρετηθούν άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα .
8. Κοπή δένδρων μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή Ζ.Ο.Ε. που δεν προστατεύονται από τις διατάξεις για την προστασία των δασών και των δασικών γενικά εκτάσεων ή από διατάξεις της αρχαιολογικής νομοθεσίας ή της νομοθεσίας για τις προστατευόμενες περιοχές ή άλλης συναφούς νομοθεσίας.
9. Υπόγειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου.
10. Τοποθέτηση ικριωμάτων. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται κατάθεση σχεδίου και φακέλου ασφάλειας και υγείας του έργου με ορισμό του υπεύθυνου συντονιστή και δήλωση ανάληψης της ευθύνης από μηχανικό για την επίβλεψη του έργου.
11. Τοποθέτηση εργοταξιακών οικίσκων.
12. Εκσκαφές καναλιών οδεύσεως καλωδίων εντός γηπέδων ή οικοπέδων πρατηρίων υγρών καυσίμων για την εγκατάσταση των συστημάτων εισροών – εκροών.
13. Εργασίες τοποθέτησης υπόγειων, προκατασκευασμένων δεξαμενών αερίου καυσίμου σε πρατήρια καυσίμων.
14. Εξωτερικούς χρωματισμούς, αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων, επισκευή επιχρισμάτων, επισκευή όψεων με χρήση ικριωμάτων σε παραδοσιακούς οικισμούς, περιοχές φυσικού κάλλους,  αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους, παραδοσιακά τμήματα πόλεων, σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως μνημεία, διατηρητέα κτίρια και στις ζώνες προστασίας τους.
15. Επένδυση όψεων και αντικατάσταση υαλοπετασμάτων.
16. Κατασκευή πέργκολας σε ισόγειους ακάλυπτους χώρους,   στον περιβάλλοντα ακάλυπτο χώρο,   στην πρασιά,  στο δώμα , στους ανοιχτούς εξώστες ή σε βεράντες ισογείων και ορόφων.
17. Τοποθέτηση ασκεπούς δεξαμενής νερού η πισίνας, μέγιστης επιφάνειας 50 τ.μ., που εξυπηρετούνται με εξωτερικά συστήματα μηχανοστασίου τύπου compact και δεν απαιτείται για την εγκατάστασή τους τοιχίο από οπλισμένο σκυρόδεμα. Αυτό με την προϋπόθεση ότι το ύψος όλων των κατασκευών σε κανένα σημείο δεν υπερβαίνει το ένα μέτρο από την οριστική στάθμη εδάφους και εφόσον δεν απαιτούνται εκσκαφές ή επιχώσεις του φυσικού εδάφους μεγαλύτερες από ένα μέτρο για την τοποθέτησή της.
18. Τοποθέτηση κεραιών.
19. Εσωτερικές διαρρυθμίσεις, εφόσον δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτιρίου.
20.Η κατασκευή φυτεμένων δωμάτων και φυτεμένων επιφανειών.
21. Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστημάτων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων, εφόσον δεν αλλοιώνονται οι όψεις.
22. Συντήρηση, επισκευή στεγών με χρήση ικριωμάτων.
23. Απλή περιτοίχιση από λιθοδομή μέχρι ένα μέτρο ή περίφραξη από ελαφρύ υλικό, σε οικόπεδα εκτός σχεδίου. Περίφραξη με πρόχειρη κατασκευή (όπως συρματόπλεγμα) σε οικόπεδα μη ρυμοτομούμενα σε εντός σχεδίου περιοχές. Οριοθέτηση με πασσάλους των κορυφών οικοπέδου εντός και εκτός σχεδίου.  
24. Η κατασκευή λιθόκτιστης αποθήκης στα καλλιεργούμενα αγροκτήματα, με επιφάνεια μέχρι 15 τετραγωνικά μέτρα κι συνολικό ύψος με τη στέγη έως και 3 μέτρα εφόσον δεν γίνεται χρήση οπλισμένου σκυροδέματος στην οροφή του, και κατασκευάζεται ανεξάρτητα από τυχόν υπάρχουσα κύρια οικοδομή. Απαιτείται έγκριση της αρμοδίας Διεύθυνσης Γεωργίας.
25. Κατασκευή εστιών, φούρνων και τζακιών όταν αυτά δεν επηρεάζουν τη στατική επάρκεια του φέροντος οργανισμού ανεξάρτητων ιδιοκτησιών.
26. Αντικατάσταση στέγης, στις ίδιες διαστάσεις, χωρίς μεταβολή στον όγκο και χωρίς αύξηση στο τελικό ύψος του κτιρίου και της στέγης.
Δείτε εδώ την Υπουργική Απόφαση που καθορίζει τις λεπτομέρειες για τη διαδικασία έγκρισης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας.
Πηγή : Το Βήμα