Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έθεσε σε διαβούλευση σχέδιο νόμου που εκτός των άλλων, θα επιφέρει σημαντικές διευκολύνσεις στα μέλη μας:

  • Κατάργηση υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων απο τους ενδιαφερόμενους στο σύνολο των συναλλαγών τους με το Δημόσιο
  • Κατάργηση απο 1ης Ιουλίου 2014 της υποχρέωσης δημοσίευσης στο ΦΕΚ των τροποποιήσεων καταστατικού και ετήσιων ισολογισμών ΑΕ και ΕΠΕ
  • Κατάργηση της υποχρέωσης Βεβαίωσης γνησίου υπογραφής με στην Υπεύθυνη Δήλωση που κατατίθεται στην πρώτη φάση προσφοράς σε διαγωνισμό του Δημοσίου

 

Επίσης καταργούνται δεκαεννέα φορείς, μεταξύ αυτών και το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας