Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2573 Β/ 2014 η υπ΄αριθμ. 46274 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σύμφωνα με την οποία ρυθμίζονται οι πληρωμές των δαπανών   από το  συγχρηματοδοτούμενο  σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων  και ειδικότερα το πεδίο, ο χρόνος εφαρμογής , ο τρόπος εκκαθάρισης των δαπανών, ο τύπος των εντολών πληρωμής καθώς και τα δικαιολογητικά των πληρωμών αυτών.