Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 177 Α/2016 το Προεδρικό Διάταγμα υπ΄αριθμ. 100/2016 με τίτλο “Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθίσεις σε θέματα δημοσίων έργων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού αρμοδιότητας του πρώην Υπουργείου Τουρισμού”.

Ειδικότερα ορίζονται ποιά είναι τα αρμόδια όργανα για τη λήψη αποφάσεων για την εκτέλεση έργων του ως άνω Υπουργείου καθώς και ποιά είναι η Προϊσταμένη Αρχή και η Διευθύνουσα Υπηρεσία.

Ακόμα ρυθμίζονται τα θέματα του  αρμόδιου Τεχνικού  Συμβουλίου καθώς και οι  παρεκκλίσεις   για τη δημοπράτηση και εκτέλεση των έργων αυτών.