Σύμφωνα με την πρόσκληση δύνανται να χρηματοδοτηθούν πρότυπα επιδεικτικά έργα αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας σε νέα υπό ανέγερση ή υφιστάμενα κτίρια, γυμναστήρια και κολυμβητήρια, των Ο.Τ.Α. και των Δημοτικών

Επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α.

Ειδικότερα με την παρούσα πρόσκληση και για τις κατηγορίες πράξεων «Πρότυπα Επιδεικτικά έργα αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) σε δημόσια κτίρια», δύναται να χρηματοδοτηθούν

έργα παραγωγής θερμικής ή/και ψυκτικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ),

έργα Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) προκειμένου να περιοριστούν οι ενεργειακές απαιτήσεις (για θέρμανση, ψύξη φωτισμό και ζεστό νερό χρήσης -ΖΝΧ) τόσο των νέων υπό κατασκευή όσο και των υπαρχόντων προς αναβάθμιση κτιρίων,

καθώς και δράσεις εγκατάστασης μονάδων ΣΗΘΥΑ (Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας) σε συνδυασμό με συστήματα Ψύξης με χρήση φυσικού αερίου

Αναλυτικότερα δύναται να χρηματοδοτηθούν:

Α. Η ολοκληρωμένη και πλήρης κατασκευή νέων βιοκλιματικών κτιρίων σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ  

Βιοκλιματικές παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο είναι επιλέξιμες έως ποσοστού 20% επί του συνολικού προϋπολογισμού της πρότασης

Β. Δράσεις ΑΠΕ:

1. Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις

2. Κεντρικά ηλιοθερμικά συστήματα παραγωγής θερμού νερού (ηλιακά πάνελ ή άλλου τύπου ηλιακοί συλλέκτες, ικριώματα, σωληνώσεις, εναλλάκτες, κυκλοφορητές, συστήματα ελέγχου και αυτοματισμών, υποστηρικτικά συστήματα κλπ).

3. Συστήματα εκμετάλλευσης αβαθούς γεωθερμίας (οριζόντιοι εναλλάκτες εδάφους, αντλίες θερμότητας, εναλλάκτες θερμότητας, κυκλοφορητές, σωληνώσεις, συστήματα ελέγχου και αυτοματισμών, υποστηρικτικά συστήματα, τερματικές μονάδες, στοιχεία μονάδας

ανεμιστήρα κλπ).

4. Κατασκευή εγκατάστασης ταυτόχρονης παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας υψηλής αποδοτικότητας

5. Κατασκευή εγκατάστασης εκμετάλλευσης της παραγόμενης θερμικής ενέργειας από

ΣΗΘΥΑ ή/και ΑΠΕ για παραγωγή ψύξης

6. Λοιπά απαιτούμενα έργα / εγκαταστάσεις / εξοπλισμός για την ασφαλή λειτουργία

του συστήματος

7. Άλλα συστήματα εκμετάλλευσης ΑΠΕ για παραγωγή θερμικής και ψυκτικής ενέργειας, καθώς και αντλίες θερμότητας των οποίων ο εποχιακός βαθμός απόδοσης (SPF) είναι μεγαλύτερος από 1,15 Χ 1/η, όπου η είναι ο λόγος της συνολικής ακαθάριστης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας προς την κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 2009/28/ΕΚ. Μέχρι να καθορισθεί νομοθετικά η τιμή του η, ο SPF πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 3,3.

8. Εγκαταστάσεις καύσης βιομάζας

9. Σύνδεση με Δημόσιο Δίκτυο διανομής ηλεκτρισμού ή εγκαταστάσεων αποθήκευσης.

10. Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Μηχανοστασίου

Γ. Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας σε νέα υπό ανέγερση και σε υφιστάμενα κτίρια:

—Προσθήκη μόνωσης με τις προβλεπόμενες εργασίες για την προετοιμασία των

επιφανειών, των υδρορροών τις στεγανώσεις και τις τελικές επιστρώσεις των δωμάτων (μόνο στο κέλυφος και στο δώμα ή τη στέγη)

—Αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων με νέα πιστοποιημένα, υψηλής

ενεργειακής απόδοσης.

-Αντικατάσταση συστήματος καυστήρα/λέβητα/σωληνώσεων με σύστημα που επιτρέπει χρήση ΑΠΕ, φυσικού αερίου, υγραερίου.

—Αντικατάσταση παλαιού συστήματος κλιματισμού κεντρικού ή διαιρούμενου με

εγκατάσταση νέου κεντρικού συστήματος υψηλής απόδοσης με όλες τις

προβλεπόμενες εργασίες για την αποκατάστασης των χώρων δηλαδή καθαιρέσεις,

τοποθέτηση ψευδοροφών κι επενδύσεων

-Παρεμβάσεις που αφορούν σε σύστημα αντιστάθμισης στον καυστήρα / λέβητα σε

συνδυασμό με μόνωση σωληνώσεων κλπ.

—Αντικατάσταση υπαρχόντων (πλέον της 5ετίας) παλαιάς τεχνολογίας συστημάτων

Φωτοβολταϊκών εφαρμογών με νέα συστήματα με τεκμηριωμένη υψηλότερη

ενεργειακή απόδοση.

Παθητικά ηλιακά συστήματα, (όπως τοίχοι μάζας, τοίχοι Trombe, ηλιακοί χώροι και

αίθρια). Ηλιακές καμινάδες.

—Παθητικά συστήματα φυσικού και ενεργειακού τεχνητού φωτισμού

—Συστήματα και τεχνικές φυσικού και μηχανικού δροσισμού – αερισμού, (free cooling, ανεμιστήρες οροφής κτλ). Εξωτερικά συστήματα ηλιοπροστασίας και σκίασης (μόνο μόνιμα στοιχεία εκτός τεντών και κουρτινών και εκτός κινητών εσωτερικών συστημάτων πχ κουρτινών, εσωτερικών περσίδων κα).

-Φυτεύσεις δωμάτων (πράσινες στέγες) κατάλληλου τύπου σε σχέση με τη βέλτιστη

ενεργειακή απόδοση και τη στατική επάρκεια του κτιρίου.

-Συστήματα κλιματισμού κεντρικού ή διαιρούμενου υψηλής απόδοσης με όλες τις

προβλεπόμενες εργασίες για την εγκατάσταση ή και την αποκατάσταση των χώρων

δηλαδή καθαιρέσεις, τοποθέτηση ψευδοροφών κι επενδύσεων

–Εγκατάσταση συστημάτων μετρήσεων, παρακολούθησης, καταγραφής, επεξεργασίας και προβολής – επιτόπου και διαδικτυακώς- των λειτουργικών στοιχείων και αποτελεσμάτων των ενεργειακών συστημάτων του κτιρίου, όπως ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης ενέργειας σε κτίρια (BEMS).

–Συνδέσεις με Δημόσιο Δίκτυο διανομής φυσικού αερίου και κατασκευή εσωτερικού

δικτύου

–Άλλες πρωτοποριακής τεχνολογίας ενεργειακές επεμβάσεις μόνιμου χαρακτήρα που βελτιώνουν την ενεργειακή συμπεριφορά των κτιρίων

Για τις παραπάνω δράσεις είναι επιλέξιμο το σύνολο των απαιτούμενων επιμέρους εργασιών, για την ολοκληρωμένη λειτουργική αποκατάσταση των κτιρίων