Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου απέστειλε στην Ένωση το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς προς ενημέρωση των μελών της