Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ»

ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5002945

ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»

ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

ΚΑΛΕΙ

Υποψήφιους Συνεργάτες να υποβάλλουν αίτηση, προκειμένου να συνάψει σύμβαση έργου  για τη θέση του Οικονομικού Υπεύθυνου για τις ανάγκες υλοποίησης  της Πράξης  με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων στον κλάδο των κατασκευών και υλικών» με αρ. 6037/823/Α3 (ΕΥΔ Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία/ 16/11/2017) (ΑΔΑ: ΩΓΠΑ465ΧΙ8-7ΕΧ) Απόφαση Ένταξης της με MIS 5002945 στο ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» – Άξονας Προτεραιότητας 02: Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις – Άξονας προτεραιότητας 02Σ: Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων & επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις από το ΕΚΤ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 4397/Β3/957 (ΕΥΔ Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία/ 18/07/2018) (ΑΔΑ: 6ΝΩΦ465ΧΙ8-Τ2Υ).

Η επιλογή του συνεργάτη για την ανωτέρω θέση  θα γίνει μετά από διαδικασία αξιολόγησης βιογραφικών σημειωμάτων, τίτλων σπουδών, λοιπών δικαιολογητικών καθώς και συνέντευξης των ίδιων των υποψηφίων.

 

Καταληκτική Ημερομηνία και Ώρα Υποβολής: 17 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 15:00

 

Επισυνάπτονται:

  • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για τη θέση Οικονομικού Υπεύθυνου της Πράξης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5002945

 

  1. Αίτηση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α)
  2. Βιογραφικό Σημείωμα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)
  3. Πιστοποιητικά Ξένων Γλωσσών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ)
  4. Λοιπά Δικαιολογητικά (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)
  5. Υπεύθυνη Δήλωση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε)
  6. Σχέδιο Σύμβασης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ)