Το Υπουργείο Οικονομικών δίδει διευκρινίσεις για τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες παρέχεται απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος για τα μερίσματα που εισπράττει ένα νομικό πρόσωπο που είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος