Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 196 Α/2014 το υπ΄αριθμ. 122/2014  Προεδρικό Διάταγμα με θέμα :

«Καθορισμός προϋποθέσεων αντικατάστασης της επαγγελματικής εμπειρίας με παρακολούθηση προγραμμάτων  επαγγελματικής κατάρτισης και έγκρισης φορέων επαγγελματικής κατάρτισης για το σκοπό αυτό, στο πλαίσιο της  αδειοδότησης  φυσικών προσώπων για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας σε μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις καθώς και για την εκτέλεση τεχνικού έργου και παροχή τεχνικής υπηρεσίας».