Το σχετικό χρονοδιάγραμμα και η πορεία υλοποίησης του έργου βρίσκονται εδώ.