Η ΠΕΔΜΕΔΕ απέστειλε τις προτάσεις της στον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για το υπο διαβούλευση σχέδιο νόμου ”Για την διαμόρφωση ενός ενιαίου κανονιστικού και θεσμικού πλαισίου σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών”, που αποτελούν πάγιες θέσεις της, όπως έχουν διαμορφωθεί στα καταστατικά όργανά της, Διοικούσα Επιτροπή και Αντιπροσωπεία