Η Ένωση απέστειλε στην ΕΑΑΔΗΣΥ  τις προτάσεις της επί του υπό προδιαβούλευση σχεδίου πρότυπης διακήρυξης δημόσιας σύμβασης έργου, όπως εγκρίθηκαν από τη Διοικούσα Επιτροπή της Ένωσης και την Αντιπροσωπεία