Δημοσιεύουμε το προσχέδιο της υπουργικής απόφασης με θέμα:Το περιεχόμενο του Μητρώου Έργου.

Στο σχέδιο αυτό, εκτός των άλλων, αναφέρεται ότι ο ανάδοχος υποβάλει μητρώο έργου στην Υπηρεσία  μαζί με την τελική επιμέτρηση και καταγράφεται επακριβώς τι πρέπει να περιλαμβάνει και σε ποιά μορφή δίδεται.

Το μητρώο παρουσιάζει τον τρόπο που τελικά κατασκευάστηκε το έργο και περιέχει όλες τις βασικές και αναγκαίες πληροφορίες για να είναι εφικτή η λειτουργία και η συντήρησή του.

Το μητρώο  θα αποτελεί τμήμα του φακέλου Ασφάλειας και Υγείας και θα αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή παραλαβή του έργου.   

Καλούνται τα μέλη μας, εφόσον επιθυμούν, να αποστείλουν τις απόψεις τους σχετικά με το προσχέδιο στην Ένωση