Ο Υπουργός Υποδομών εξέδωσε προσχέδιο απόφασης με θέμα “Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων για Δημόσιες Συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών”

Έτσι, πρόκειται να δημιουργηθεί στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων (ΚΗΣΚ)  με σκοπό τη διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής υπηρεσιών, (άρθρ. 118 Ν. 4412/2016) των οποίων η εκτιμώμενη αξία είναι ίση ή κατώτερη των 20.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Κάθε αναθέτουσα αρχή, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών, καταρτίζει καταλόγους ανά κατηγορία για τα έργα, μελέτες και υπηρεσίες που επιθυμεί να αναθέσει και εν συνεχεία καταχωρούνται στο σύστημα οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι ανάδοχοι βάσει των αντίστοιχων  κατηγοριών.

Κάθε αναθέτουσα αρχή, αφού ανακοινώσει τη διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης καταχωρεί στο σύστημα την απόφασή της για την απευθείας ανάθεση. Ορίζεται Επιτροπή υπαλλήλων για τη διενέργεια της κλήρωσης, η κλήρωση διενεργείται ηλεκτρονικά και η επιλογή του αναδόχου γίνεται αυτόματα από το ΚΗΣΚ. 

Ο προσωρινός ανάδοχος που προκύπτει από την κλήρωση δεσμεύεται για το συγκεκριμένο κατάλογο οικονομικών φορέων του έτους αναφοράς και δε μπορεί να συμμετέχει στις επόμενες κληρώσεις του ίδιου καταλόγου., εκτός εαν, υπό προϋποθέσεις που αναφέρονται στο εν λόγω προχέδιο δεν καταρτιστεί  η σύμβαση.