ΣΧΕΤ. : Η υπ΄ αριθ. 1004251/110/Β0010/30-12-2011 εγκύκλιος μας

Σε συνέχεια της προαναφερόμενης εγκυκλίου μας, σας επισημαίνουμε τα παρακάτω:

1. Παρατηρείται αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην αποστολή των εισηγήσεων των αρμοδίων κατά τόπους Επιτροπών Δημοσίων Κτημάτων, σχετικά με τον προσδιορισμό της ετήσιας αποζημίωσης (μισθώματος), των υπόχρεων προς καταβολή ανταλλάγματος, για τις υποθέσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 2971/2001 (285 Α΄), όπως αυτή αναριθμήθηκε σε 7 με την παρ. 7 του άρθρου 14 του ν. 4002/2011 (180 Α΄) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 18 του ιδίου νόμου, οι οποίες και θα πρέπει το συντομότερο να περιέλθουν στην Υπηρεσία μας.

2. Σε πολλές περιπτώσεις οι εισηγήσεις, που έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία μας αναφέρονται σε (1) ένα έτος ή σε (1) μια πενταετία, ενώ θα πρέπει να αναφέρονται στο σύνολο των ετών της χρήσης, από την ημερομηνία υπογραφής των αποφάσεων παραχώρησης (εξαιρουμένων των περιπτώσεων των επιχειρήσεων που είχαν υπαχθεί στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4171/1961, για τις οποίες η εισήγηση της Επιτροπής Δημοσίων Κτημάτων θα έχει ως αφετηρία το έτος μετά τη λήξη της δεκαπενταετίας από την έναρξη της παραγωγικής δράσης της επιχείρησης), έως και την επόμενη από σήμερα πενταετία.

3. Επίσης, σε πολλές από τις εισηγήσεις τα εμβαδά των παραχωρουμένων χώρων αιγιαλού και παραλίας καθώς και των λιμενικών έργων εμφανίζονται διαφοροποιημένα από αυτά που αναφέρονται στις αποφάσεις παραχώρησης για την εκτέλεση λιμενικών έργων.

Επισημαίνουμε ότι στις εισηγήσεις των επιτροπών θα πρέπει να αναφέρεται το ακριβές εμβαδόν των κοινοχρήστων χώρων που έχουν παραχωρηθεί, καθώς και το εμβαδόν των νομίμως υφισταμένων (αδειοδοτηθέντων) έργων. Πιθανή χρήση επιπλέον χώρων αιγιαλού και παραλίας ή εκτέλεση έργων άνευ αδείας ή καθ΄ υπέρβαση εκδοθείσας δεν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται σε αυτές τις εισηγήσεις σας και θα πρέπει να προωθείται άμεσα η διαδικασία της λήψης όλων των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία μέτρων για την διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.

4. Στο περιεχόμενο των εισηγήσεων θα πρέπει να αναφέρονται λεπτομερώς τα συγκριτικά στοιχεία, τα οποία λήφθηκαν υπόψη για τον προσδιορισμό της ετήσιας αποζημίωσης (μισθώματος), λαμβάνοντας υπόψη σε κάθε περίπτωση, μεταξύ άλλων και την εξέλιξη του Ετήσιου Δείκτη Τιμών καταναλωτή στην διάρκεια των χρόνων της παραχώρησης.

5. Σε περίπτωση που έχουν εκδοθεί Πρωτόκολλα Καθορισμού Αποζημίωσης Αυθαίρετης Χρήσης, τα οποία συμπεριλαμβάνουν τις νομίμως παραχωρηθείσες εκτάσεις χώρων αιγιαλού, παραλίας και τα αδειοδοτηθέντα έργα, για τα οποία η Επιτροπή Δημοσίων Κτημάτων εισηγείται τον προσδιορισμό της ετήσιας αποζημίωσης, αυτά θα πρέπει να αναφέρονται στην σχετική εισήγηση και να γνωστοποιείται η καταβολή ή μη των προσδιορισθέντων στα σχετικά Πρωτόκολλα ποσών, όπως και οι εξώδικες συμβιβαστικές λύσεις που έχουν επιτευχθεί.

7. Επιπλέον, για τις επιχειρήσεις που είχαν ενταχθεί στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4171/1961, οι οποίες ορίζουν την απαλλαγή των επιχειρήσεων από την καταβολή ανταλλάγματος για τα πρώτα (15) δεκαπέντε χρόνια από την έναρξη της παραγωγικής δράσης της επιχείρησης θα πρέπει την εισήγησή σας να συνοδεύουν τα σχετικά δικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν την έναρξη της παραγωγικής δράσης της επιχείρησης (Έναρξη δραστηριότητας ή η 1η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης).

8. Τέλος, σε περίπτωση που έχουν επέλθει οποιεσδήποτε μεταβολές (αλλαγή επωνυμίας ή σύστασης, μεταβολή ιδιοκτησιακής κατάστασης ή του αντικειμένου της δραστηριότητας της επιχείρησης, παύση εργασιών κ.λ.π.) στις επιχειρήσεις που είχαν το δικαίωμα της χρήσης των κοινοχρήστων χώρων, αυτές θα πρέπει να γνωστοποιούνται στην υπηρεσία μας, προκειμένου να εξετάζεται εάν οι εν λόγω παραχωρήσεις εξακολουθούν να ισχύουν.

Πηγή:www.capital.gr