Την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2016 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Τμήματος Εταιρειών της Ένωσης στην Αίθουσα της Αντιπροσωπείας.

Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης εγκρίθηκαν ομόφωνα τα πεπραγμένα της Διοικούσας Επιτροπής για το έτος 2015, ο οικονομικός απολογισμός του 2015 καθώς και ο προϋπολογισμός για το 2016.

Ακολούθησε παρουσίαση του σχεδίου νόμου για την ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων έργων μελετών προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών και συζήτηση για τις αλλαγές που θα επέλθουν όταν ο νόμος ψηφιστεί από τη Βουλή.