Από 01.09.2019 τίθεται σε εφαρμογή η ηλεκτρονική έκδοση του αποδεικτικού καταβολής φόρων κεφαλαίου, σύμφωνα με την ΠΟΛ 2144/2019