Σύμφωνα με το περιεχόμενο της ΠΟΛ 1277/2019 τροποποείται η διαδικασία που αφορά  στα αποδεικτικά μηνιαίας ισχύος που εκδίδονται για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού.