Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δημοσίευσε την ΠΟΛ 1215/2018 που παρέχει οδηγίες αναφορικά με την μη επιβολή προστίμου κατά τη διόρθωση πληροφοριακών στοιχείων των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων