Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων εξέδωσε την ΠΟΛ 1197/2017 με την οποία προσδιορίζεται ο Τύπος Οριστικής Πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος και πράξης προστίμου για τα φυσικά πρόσωπα που αφοροούν φορολογικά έτη 2014 και επόμενα